Bảo mật (khóa/mở) tài khoản | Lấy mã bảo mật


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 500

Cap70 Lvl

RacesAsi

EXP & SP5x

Gold & Drop2x

Tradegoodsx2.1

PC Limit5


hotanHotan | Tax %


Trader % Trader
Hunter % Hunter
Thief % Thief